Regulamin

Szanowni klienci,

Przed wejściem do Sali Zabaw „Junior Land” uprzejmie prosimy o zapoznanie się  z obowiązującym regulaminem.

 1. Sala Zabaw „Junior Land” znajduje się w nowej Soli przy ulicy Głowackiego 8E. Czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-19.00, piątek – niedziela 10:00-20:00 .
 2. Dla grup zorganizowanych godziny otwarcia dostosowywane są indywidualne po wcześniejszym ustaleniu.
 3. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół dzieci liczący co najmniej 10 osób, która przebywa razem na wycieczce zorganizowanej przez szkołę, przedszkole, zakłady pracy itp. przebywającej pod nadzorem opiekuna, wychowawcy.
 4. Sala Zabaw „Junior Land” przeznaczona jest dla dzieci do 12 r. ż .
 5. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka na terenie obiektu.
 6. Dzieci muszą przebywać na Sali Zabaw pod opieką rodzica/opiekuna.
 7. Na terenie sali zabaw „Junior Land” można pozostawić bez osobistej opieki dziecko, które ukończyło 4 lata, maksymalnie do 2 godzin po wcześniejszym poinformowaniem o tej sytuacji personelu Sali Zabaw oraz wypełnieniu odpowiedniego formularza.
 8. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka do lat 8 bez osobistej opieki. Jeżeli taki fakt zostanie stwierdzony pracownicy „Junior Land” niezwłocznie powiadomią o tym policję i poproszą o zaopiekowanie się dzieckiem.
 9. Wstęp do Sali Zabaw odbywa się po wykupieniu biletu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 10. Zakupiony bilet powinny być okazywane za każdym razem podczas wejścia na Salę Zabaw pracownikom recepcji.
 11. Za niewykorzystany czas, rezygnację z zakupionych usług prowadzący Salę Zabaw nie zwraca pieniędzy.
 12. W przypadku przekroczenia czasu zakupionych usług, po wyjściu z Sali Zabaw należy uiścić dopłatę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 13. Za ostatniego klienta uznaje się osobę wykupującą bilet na 1 godzinę zabawy, nie później niż o 19.00, z brakiem możliwości przedłużenia czasu zabawy(wg obowiązującego cennika).
 14. Obsługa Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu dziecka w przypadku jego agresywnego zachowania, stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu pozostałych uczestników zabawy. Cena za niewykorzystany bilet nie zostanie w takim przypadku zwrócona. z obowiązującym w niej regulaminem.
 15. Zakup biletu, jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem.
 16. Ze względów bezpieczeństwa oraz BHP dzieci bawią się bez obuwia (w skarpetkach).
 17. Na terenie Bawialni, a mianowicie na wykładzinie dywanowej obowiązuje całkowity zakaz chodzenia w obuwiu oraz na boso. Wyjątkiem od zasady są kawiarnia, salka urodzinowa, łazienka, recepcja oraz szatnia. W recepcji Bawialni dla rodziców/opiekunów dostępne są ochraniacze na obuwie, które ze względów sanitarnych należy założyć przed każdorazowym wejściem na wykładzinę dywanową.
 18. Zabrania się wnoszenia własnego jedzenia i napojów (za wyjątkiem tortu urodzinowego), oraz ich konsumpcji na terenie Sali Zabaw „Junior Land”.
 19. Na terenie „Junior Land” obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów, za wyjątkiem kawiarni oraz salki urodzinowej.
 20. Na terenie Sali Zabaw zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, e-papierosów, środków odurzających oraz wchodzenia ze zwierzętami.
 21. Ze względów bezpieczeństwa proponuje się zdjęcie dzieciom i pozostawienie w szatni okularów, kolczyków, łańcuszków oraz ostrych rzeczy, które mogłyby zranić dziecko.
 22. Przed rozpoczęciem zabawy zaleca się dzieciom skorzystanie z toalety.
 23. Z urządzeń znajdujących się na ternie „Junior Land” można korzystać wyłącznie wg zasad ich użytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem.
 24. Zabrania się:
  • chodzenia po zjeżdżalni,
  • skakania do basenu z piłeczkami,
  • nieodpowiedniego skakania na trampolinie,
  • popychania się,
  • wchodzenia na niedozwolone elementy konstrukcji i siatkę zabezpieczającą,
  • rzucania piłkami w okolice twarzy,
  • wynoszenia elementów Sali Zabaw będących na jej wyposażeniu,
  • skakania z góry na siatkę SPIDER – MENA,
  • żucia gumy podczas zabawy ze względu na prawdopodobieństwo zadławienia.
 25.  Dzieci, które nie potrafią samodzielnie korzystać z urządzeń czy innego sprzętu (np. wysokich konstrukcji, zjeżdżalni, rur) nie mogą się na nich znajdować.
 26. Z uwagi na bezpieczeństwo innych, małych użytkowników, rodzice/opiekunowie nie mogą korzystać z żadnych urządzeń i konstrukcji.
 27. Dopuszcza się sytuacje wymagające wejście osoby powyżej 12 r.ż. na konstrukcję i urządzenia:
  • w przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy dziecku, a w zasięgu wzroku nie znajduje się nikt z personelu,
  • w każdym przypadku, kiedy zagrożone jest życie czy zdrowie dziecka, a w zasięgu wzroku nie znajduje się nikt z personelu,
  • w przypadku, kiedy mimo interwencji personelu, dziecko nie reaguje na polecenia.
 28. Wszelkie odniesione urazy fizyczne podczas korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu „Junior Land” należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Sali Zabaw, pod rygorem uznania, że szkoda nie wystąpiła na terenie Sali.
 29. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali Zabaw, wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 30. Za odniesione szkody, urazy spowodowane nieodpowiednim korzystaniem z urządzeń prowadzący Salę Zabaw nie odpowiadają.
 31. Z względów epidemiologicznych prowadzący Salę Zabaw „Junior Land”, zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu dzieciom widocznie chorym z oznakami chorób zakaźnych, jak również z opatrunkiem gipsowym.
 32. Za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie „Junior Land” prowadzący Salę Zabaw nie odpowiadają.
 33. Osoby będące na urodzinach,obowiązuje niniejszy Regulamin oraz Regulamin imprez okolicznościowych.
 34. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sali Zabaw wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej itp.
 35. Prowadzący Sale Zabaw zastrzegają sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć oraz godzin otwarcia.
 36. Przebywając na terenie obiektu zgadzasz się na udostępnienie swojego wizerunku.
 37. Wszelkie zapytania, bądź zażalenia prosimy składać bezpośrednio pracownikom bawialni lub na adres e:mailowy: info@salazabawjuniorland.pl

Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

PROSIMY PAMIĘTAĆ!

NA SALI ZABAW „JUNIOR LAND”, ZA KAŻDE DZIECKO ODPOWIADA JEGO OPIEKUN.

Życzymy wesołej i bezpiecznej zabawy!